Mục đích

Trung tâm triển lãm trưng bày sản phẩm của các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Hàn Quốc phù hợp với Việt Nam. Thông qua cuộc họp tại trung tâm, chúng tôi có thể giảm thiểu thời gian tìm kiếm người mua Việt Nam đáng tin cậy.